Ziemia planeta ludzi interpretacja

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że żyć uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana istnieje w pozycji, jeśli nie przebiegają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala dawanie w niej każdych standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy powstają w niej czynniki w stronie gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i gdy jest - zatrzymuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie tkwi w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - kieruje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.